Административно-стопанска дейност

Документи за правилното планиране и организиране на административно-стопанската дейност в училище

* ЗБУТ
* Архивиране
* Инвентаризация
* Материално-техническа база
* Заповеди-АСД

Трудово-правни документи

Документи, използвани при сключване и прекратяване на трудови договори, заявления и заповеди, удължаване на работното време и допълнителни възнаграждения

* Искания
* Трудови договори
* Заповеди
* Заповеди-отпуск
* Длъжностни характеристики

При проблеми при работата с модула можете да се свържете с нас на : 02 / 869 1618, 02/490 1618, support@adminpro-bg.com, info@adminpro-bg.com